1.   Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur G-Moving (”Bolaget”) behandlar och använder personuppgifter om dig i egenskap av kund eller att du representerar ett företag som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund hos G-Moving eller samarbetspartner till G-Moving samt anställda inom G-Moving. Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur G-Moving behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av vår hemsida, www.gmoving.se, samt i de fall du ansöker om en tjänst hos G-Moving (rekrytering). Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot G-Moving. Vid frågor om G-Movings integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta G-Moving genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gmoving.se.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till G-Moving. G-Moving vill med denna integritetspolicy visa hur G-Moving säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. G-Moving värnar om sina kunders och anställdas personliga integritet och strävar efter att skydda registrerades personuppgifter på ett säkert sätt.

2.   Personuppgiftsansvarig

Global Mobility Moving AB, org.nr. 556639-6049, Konsumentvägen 14, 125 30 Älvsjö/Stockholm, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar G-Moving finns nedan under stycket ”Kontakt”.

Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att personuppgiftsansvarigs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.   Vilka personuppgifter samlas in?

Kunder och anställda:

G-Moving samlar in och lagrar information om dig som kund och anställd som vi behöver för att kunna kontakta dig och uppfylla våra åtaganden mot dig, såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, kundnummer samt i förekommande fall personnummer för hantering av RUT och uppgifter för tullklarering vid gränsöverskridande transporter. Dina personuppgifter samlas in direkt från dig. För anställda samlas uppgifter in för att kunna hantera personalrelaterade frågor såsom löner, pensioner och sjukersättningar mm. Vidare används personuppgifterna i kontakter med myndigheter.

Företagsrepresentanter:

G-Moving samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig. Bolaget använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Besökare av hemsidan:

Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker vår hemsida.

 

Rekrytering:

Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Bolaget. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

4.   G-Movings behandling av dina personuppgifter
(gäller för befintliga kunder och samarbetspartners samt anställda.)

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att du eller det företag du representerar gör affärer med G-Moving. G-Moving kan även få personuppgifter om dig från G-Movings övriga kunder eller samarbetspartners. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
       ”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m. Kunna hålla kontakten med dig eller en representant för företaget avseende utförande av tjänster, när t.ex. transport av gods/bohag ska ske m.m. Fullgöra G-Movings plikter när det gäller anställning av personal.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet alt. anställningen med dig.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose G-Movings berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden alt. med den anställde och administrera relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och G-Moving (intresseavvägning).

       ”Person- och kontakt-information”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m. Uppfylla författnings-reglerade krav, exempelvis hantering av RUT, säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

 

       ”Person- och kontakt-information”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m. Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för att G-Moving berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar/till dig som privat kund (intresseavvägning).
       ”Betalningsinformation”, såsom bankuppgifter m.m. För att kunna motta betalning från dig alt. kunna ordna utbetalning till dig som anställd (endast avseende privat personer som har en direkt kundrelation med G-Moving). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.
       ”Uppgifter från kredit-upplysning” (samlas ej in avseende samarbetspartners om inga betalningar utförs eller ska utföras som led i samarbetet) För att kunna driva in obetalda fakturor av kunder samt att säkerställa kunders betalningsförmåga. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
       ”Person- och kontaktuppgifter samt andra begärda uppgifter”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om fraktat gods, m.m. För att kunna efterkomma begäran från tull- och andra myndigheter i samband med gränsöverskridande transporter och möjliggöra fullgörande av transporten till överenskommen destination. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke.

5.   G-Movings behandling av dina personuppgifter
(gäller för potentiella framtida kunder)

Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom hemsidan för det företag du representerar eller bolagsverket. G-Moving kan även få personuppgifter om dig från G-Movings övriga kunder eller samarbetspartners. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m. Möjliggöra marknadsföring.

 

Behandlingen är nödvändig för att G-Movings berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/ tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar/till dig som privat kund (intresseavvägning).

 

6.   För besökare till vår hemsida

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Enhetsinformation”, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande. För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur vår hemsida (www. gmoving.se) används.

 

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

7.   För dig som ansöker om anställning hos G-Moving

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontakt-information”, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, CV, och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställda rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).

 

8.   Lagringstid

G-Moving kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge G-Moving är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka G-Movings rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Bolaget bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

9.     Överföring av personuppgifter till tredje part och tredjeland

G-Moving lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja G-Movings åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Av nedanstående tabell framgår situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part.
Leverantörer av molntjänst G-Moving lagrar sin information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer (exempelvis Google och Dropbox) av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners G-Moving kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för G-Moving.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Tull- och andra myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till tull- och andra myndigheter i samband med gränsöverskridande transporter för att möjliggöra tullklarering och transport till överenskommen destination.

 

G-Moving strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. G-Moving överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer G-Moving att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

G-Moving har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom bl. a Googles och Dropbox anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

10.    Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt G-Moving är syftet med behandlingen att arbetssökande, befintliga kunder, samarbetspartners och potentiella kunder till G-Moving ska kunna interagera och ha kontakt med G-Moving via sociala medier. Detta för att bidra till bl.a. en nära relation till kunder och samarbetspartners där G-Movings kundservice är lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för G-Moving berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till arbetssökande, befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners samt för att erbjuda befintliga kunder en modern kundservice (intresseavvägning).

11.    Dina rättigheter

Under förutsättning att G-Moving är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till G-Moving på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

G-Moving kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. G-Moving är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgifts-lagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av G-Moving, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta G-Moving (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta G-Moving om du är missnöjd med G-Movings behandling av dina personuppgifter, så kommer G-Moving att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för G-Moving, och G-Moving strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle G-Moving ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

12.    Cookies

G-Moving använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på bolagets webbplatser, exempelvis www.gmoving.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. G-Moving använder cookies i enlighet med G-Moving policy för cookies, se www.gmoving.se.

13.    Länkar till andra hemsidor

På www.gmoving.se kan det förekomma klickbara länkar till externa webbsidor som G-Moving inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. G-Moving tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till eller från www.gmoving.se.

14.    Kontakt

Har du frågor om hur G-Moving hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du G-Moving på info@gmoving.se.

15.    Ändringar

G-Moving har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer G-Moving att publicera den justerade integritetspolicyn på www.gmoving.se med information om när ändringarna träder i kraft.